Web Analytics
ወደ QiDoll የመስመር ላይ መደብር እንኳን በደህና መጡ
ነፃ መላኪያ አልቋል $100 ሁሉም ምርቶች
ወደ QiDoll የመስመር ላይ መደብር እንኳን በደህና መጡ ነፃ መላኪያ አልቋል $100 ሁሉም ምርቶች

ታዋቂ ማስተዋወቂያዎች

ተጨማሪ ጭንቅላት

ቀናት
ሰዓታት
ደቂቃዎች
ሰከንዶች

Stock in  

Stock in  

አሜሪካ

Sex Doll In Stock 

የአሜሪካ መጋዘን

ገንዘብዎን እና ጊዜዎን ለመቆጠብ, የወሲብ አሻንጉሊቶችን በክምችት እናቀርባለን።, ከዩኤስ መጋዘን ወደ እርስዎ የሚደርሰው 3-7 ቀናት. ዋጋው ይቀንሳል -40%. አሁን ማግኘት!

Sex Doll 

ቆንጆ የሲሊኮን የወሲብ አሻንጉሊት

New 

መድረሻዎች

ይህ በእኛ መደብር ውስጥ ያለው የቅርብ ጊዜ የወሲብ አሻንጉሊት ዝርዝር ነው።. በገበያ ላይ ያሉ የቅርብ ጊዜ የወሲብ አሻንጉሊቶችን ያግኙ, QiDoll አዲስ የወሲብ አሻንጉሊቶችን ማስተዋወቅ ቀጥሏል።.

Best Selling 

የወሲብ አሻንጉሊቶች

Best Selling 

የወሲብ አሻንጉሊቶች

የእኛ ምርጥ ሽያጭ እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊቶች እዚህ አሉ።. ምርጡን ዋጋ እና ነፃ መላኪያ ለማግኘት አሁን ሊያመልጡት የማይፈልጓቸውን እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊቶችን ይዘዙ!

ተለይቶ የቀረበ

ስብስቦች

ተለይቶ የቀረበ

ስብስቦች

የእርስዎን ቅዠት ወደ እውነታ ለመለወጥ የተነደፉ ተከታታይ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የወሲብ አሻንጉሊቶችን እንመርጣለን.

ዩኤስ በአክሲዮን።

ውስጥ ማድረስ 3-7 ቀናት, በዩኤስ ውስጥ የተሰጡ ትዕዛዞች.

TPE የወሲብ አሻንጉሊት

በከፍተኛ ልስላሴ, ወደ እውነተኛው ቆዳ ስሜት ቅርብ ነው

የወሲብ አሻንጉሊት ቶርሶ

ቀላል ክብደት, ለመጠቀም ቀላል, ማጽዳት እና ማቆየት

የሲሊኮን ሴክስ አሻንጉሊት

ለስለስ ያለ ደስታን ያመጣልዎታል እና የወሲብ ቅዠቶችዎን ያረኩ

BBW የወሲብ አሻንጉሊት

ቹቢ የወሲብ አሻንጉሊቶች እንደ እብድ እየጠባቡ ይቆዩዎታል

አኒሜ ሴክስ አሻንጉሊት

ፍጹም አኒሜ ወሲብ አሻንጉሊት ፋብሪካ ቀጥታ ሽያጭ, ጥራት ያለው

ተጨባጭ የወሲብ አሻንጉሊት

የፍትወት እና ለስላሳ ግዙፍ አህያ, ማለቂያ የሌለው ወሲባዊ ደስታ እንዲሰማዎት ያድርጉ

ለምን ይገዛል።

 ከ QiDoll

ለምን ይገዛል።

 ከ QiDoll

ለጥራት ቁጥጥር እና ለደንበኛ ድጋፍ ትልቅ ጠቀሜታ እናያለን።. ለአሻንጉሊቶች አዳዲስ ባህሪያትን ለማዘጋጀት በኢንዱስትሪው ውስጥ ካሉ ትላልቅ ፋብሪካዎች ጋር በቅርበት እየሰራን ነው ሰዎች የሚወዱትን በጣም ሞቃታማ እና እውነተኛ አሻንጉሊቶችን ለማምረት..

At QiDoll, our unwavering commitment to quality is the cornerstone of our brand. We understand that our customers seek not just any sex doll, but a premium, lifelike companion that provides an unparalleled experience. This is why we prioritize using only the finest materials and employing advanced manufacturing techniques to create our sex dolls.

ፕሪሚየም ቁሶች

We start with the selection of materials, which is crucial to achieving the lifelike appearance and feel that our customers expect. Our sex dolls are crafted from high-grade silicone and thermoplastic elastomer (TPE). These materials are renowned for their ability to mimic the softness and suppleness of human skin. Silicone is celebrated for its durability and realistic texture, while TPE is known for its flexibility and lifelike feel. Both materials are hypoallergenic and non-toxic, ensuring they are safe for intimate use.

Silicone and TPE are chosen not only for their tactile properties but also for their ability to retain their shape and resist wear and tear over time. This means that your QiDoll sex doll will maintain its lifelike appearance and feel, even with regular use. The meticulous selection of these materials underscores our dedication to providing a product that stands the test of time.

Advanced Manufacturing Techniques

Creating a QiDoll sex doll involves a combination of state-of-the-art technology and skilled craftsmanship. Our manufacturing process begins with detailed 3D modeling to design each doll’s features accurately. This technology allows us to create highly realistic facial features, body contours, and skin textures. The precision of 3D modeling ensures that every doll we produce meets our exacting standards for realism and beauty.

Once the design is finalized, our skilled artisans step in to bring the doll to life. The process involves multiple stages, each requiring a high level of expertise and attention to detail. The dolls are cast in molds using our high-quality silicone or TPE materials. During this stage, great care is taken to ensure that the material is evenly distributed and free from imperfections.

After the initial casting, each doll undergoes a detailed finishing process. This includes the application of realistic skin tones, the addition of features such as veins and moles, and the careful placement of eyelashes and eyebrows. Our artisans use special pigments to create natural-looking skin tones that vary slightly to mimic the subtle variations found in human skin. This level of detail is what sets QiDoll apart from other brands and ensures that our dolls look and feel incredibly lifelike.

Quality Control and Assurance

At QiDoll, quality control is an integral part of our manufacturing process. Each sex doll undergoes rigorous inspection at multiple stages of production to ensure that it meets our high standards. We conduct thorough checks for defects in the material, consistency in skin tone, and overall structural integrity. Our goal is to ensure that every doll that leaves our facility is flawless and ready to provide an exceptional experience to its owner.

In addition to visual inspections, we also conduct tactile tests to ensure that the doll’s skin feels natural and that the joints and skeleton function smoothly. The articulated skeletons used in our dolls are designed to allow for a wide range of poses, enhan

Customer Feedback and Continuous Improvement

We believe that our customers’ feedback is invaluable in our quest for perfection. At QiDoll, we continuously gather and analyze customer feedback to identify areas for improvement. This feedback loop allows us to refine our products and processes, ensuring that we stay at the forefront of the industry.

Our dedication to high-quality materials and craftsmanship is evident in every QiDoll sex doll we produce. By combining premium materials, advanced manufacturing techniques, rigorous quality control, and a commitment to continuous improvement, we provide our customers with a product that is not only lifelike and durable but also safe and enjoyable to use. Choose QiDoll for a premium, lifelike experience that exceeds your expectations.

At QiDoll, we understand that our customers have diverse preferences and desires when it comes to selecting the perfect sex doll. This is why we offer an extensive range of styles and customization options to cater to every individual’s unique tastes. Whether you are looking for a doll that embodies a specific physical type or one that can be personalized to match your exact preferences, QiDoll has something for everyone. Body Types and Physical Features One of the most appealing aspects of our sex dolls is the variety of body types we offer. From petite and slender to voluptuous and curvy, our dolls are designed to meet a wide range of aesthetic preferences. Each body type is crafted with meticulous attention to detail, ensuring that the proportions are realistic and attractive. Our dolls feature lifelike skin textures, realistic curves, and finely detailed body parts, all of which contribute to an authentic and enjoyable experience.

Facial Features and Hairstyles

The face of a sex doll is one of the most important features, as it contributes significantly to the overall realism and appeal. At QiDoll, we offer a wide variety of facial features to choose from, ensuring that you can find a doll that matches your ideal vision. From delicate and youthful to mature and sophisticated, our selection includes a range of facial structures, የቆዳ ቀለሞች, and expressions. In addition to facial features, we provide a variety of hairstyles and colors to further personalize your doll. Whether you prefer long, flowing locks, a chic bob, or a playful pixie cut, we have options to suit every preference. Our wigs are made from high-quality synthetic fibers that look and feel natural, and they are available in a spectrum of colors, from classic blondes and brunettes to bold and vibrant shades.

የማበጀት አማራጮች

Customization is a key aspect of the QiDoll experience. We understand that each customer has unique desires, and we offer numerous options to tailor your doll to your exact specifications. You can choose from a variety of eye colors, የጥፍር ቀለሞች, makeup styles, and even add custom tattoos or piercings. This level of personalization ensures that your doll is not just a product, but a unique creation that reflects your individual tastes and preferences. For those seeking an even more personalized experience, we offer advanced customization options such as custom facial features, body modifications, and personalized clothing. You can provide us with specific details or reference images, and our skilled artisans will work to create a doll that matches your vision perfectly. This bespoke service allows you to create a truly one-of-a-kind companion.

Specialty Sex Dolls

In addition to our standard offerings, QiDoll also provides specialty dolls designed to cater to specific interests and fantasies. These include dolls with fantasy or cosplay themes, such as elves, anime-inspired characters, ሌሎችም. These specialty dolls are crafted with the same high standards of quality and attention to detail as our regular dolls, ensuring an immersive and enjoyable experience.

Continual Updates and New Releases

We are committed to staying at the forefront of innovation and design in the sex doll industry. Our team is constantly working on new styles and features to add to our collection. By regularly introducing new releases and limited-edition dolls, we ensure that our customers always have access to the latest trends and designs. We value customer feedback and use it to guide our development process, ensuring that our offerings continue to meet and exceed expectations.

Your safety and privacy are our top priorities. QiDoll ensures that all materials used are hypoallergenic, መርዛማ ያልሆነ, and comply with international safety standards, making our products safe for intimate use. Our dolls are designed to be easy to clean and maintain, ensuring a hygienic and safe experience every time. በተጨማሪም, we provide discreet packaging and secure shipping to protect your privacy. Our packages are plain and unmarked, ensuring that your purchase remains confidential from the moment you order until it arrives at your door. We also have robust data protection measures in place to ensure your personal information is kept secure and confidential.

Our dedicated customer service team is here to assist you at every step of your journey with QiDoll. From helping you choose the right product to answering any questions you might have post-purchase, our knowledgeable and friendly staff are always ready to provide support. We offer multiple channels for customer support, including phone, email, and live chat, ensuring you can reach us in the way that is most convenient for you. We pride ourselves on offering timely, helpful, and professional service to ensure your complete satisfaction. Our goal is to build long-term relationships with our customers by providing exceptional service that goes beyond the initial purchase.

At QiDoll, we believe in offering high-quality products at competitive prices. We regularly run promotions and discounts to provide the best value to our customers. Our transparent pricing policy means there are no hidden fees, and you get the best deal possible. በተጨማሪም, by joining our membership program, you can enjoy exclusive benefits, further discounts, and early access to new products and special offers. Our commitment to affordability does not compromise the quality of our products, ensuring you receive exceptional value for your investment. We also offer flexible payment options to make your purchase more convenient and accessible.

የበለጠ ያግኙ 10% አሁን ጠፍቷል!

የወሲብ አሻንጉሊት

 የግዢ መመሪያ

የወሲብ አሻንጉሊት

 የግዢ መመሪያ

ሁሉንም አይነት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የወሲብ አሻንጉሊቶች እንሸጣለን።, TPE የወሲብ አሻንጉሊቶች, የሲሊኮን የወሲብ አሻንጉሊቶች, ሕይወት-መጠን የወሲብ አሻንጉሊቶች, ትልቅ የጡት የወሲብ አሻንጉሊቶች እና ሁሉም አይነት ከፍተኛ ጥራት ያላቸው አፍቃሪ አሻንጉሊቶች. ስለ ወሲብ አሻንጉሊቶች ማንኛውም ጥያቄ ሲኖርዎት, ለመጀመሪያ ጊዜ መልስ እንሰጥዎታለን.

A sex doll, also known as a love doll or adult doll, is a human-like figure designed primarily for sexual stimulation and companionship. These dolls range from basic inflatable models to highly sophisticated, lifelike figures crafted from advanced materials like silicone and thermoplastic elastomer (TPE). Modern sex dolls are often equipped with articulated skeletons, realistic skin textures, and customizable features to enhance the user experience. Here’s a comprehensive overview of what sex dolls are and their various aspects:

Historical Background

The concept of sex dolls has been around for centuries, with early versions dating back to sailors using makeshift dolls made of cloth or leather during long voyages. The modern iteration of sex dolls began to take shape in the mid-20th century with the introduction of inflatable dolls. These early models were simple, often featuring a basic human shape and rudimentary features.

In recent decades, advances in materials and manufacturing technology have revolutionized the sex doll industry. Today’s high-end sex dolls are far more realistic and customizable, offering an experience that closely mimics human interaction.

Materials and Construction

Modern sex dolls are typically made from two main materials: silicone and TPE.

 1. ሲሊኮን: Silicone sex dolls are known for their durability and lifelike texture. Silicone can be molded with great precision, allowing for highly detailed and realistic features. These dolls are often more expensive due to the material’s cost and the detailed manufacturing process.

 2. TPE (ቴርሞፕላስቲክ ኤላስቶመር): TPE is a softer, more flexible material compared to silicone. TPE dolls are often praised for their lifelike feel and are generally more affordable. ቢሆንም, they may require more maintenance, as TPE can be more porous and prone to staining.

Both materials are chosen for their ability to mimic the look and feel of human skin, providing a realistic and pleasurable experience.

Features and Customization

Sex dolls come with a wide array of features that can be customized to suit individual preferences. Some of these features include:

 • Facial Features: Detailed, lifelike facial features including eyes, lips, and makeup. Dolls can have different expressions and skin tones.
 • Body Types: Various body shapes and sizes are available, from slim and athletic to curvy and voluptuous.
 • ፀጉር: Realistic wigs or implanted hair in different styles and colors.
 • Articulated Skeleton: Internal skeletons allow for natural movement and posing, enhancing realism.
 • Genitalia: Realistic and anatomically correct genitalia, often made from softer materials for enhanced pleasure.

በተጨማሪም, many manufacturers offer advanced customization options, allowing customers to choose specific details like eye color, nail color, and even personalized tattoos or piercings.

Uses and Benefits

Sex dolls serve a variety of purposes, ጨምሮ:

 1. Sexual Gratification: The primary use of sex dolls is for sexual pleasure. They provide a safe and private way to fulfill sexual fantasies and desires.
 2. Companionship: Beyond sexual use, some people use sex dolls for companionship. Dolls can provide comfort and reduce feelings of loneliness.
 3. Therapeutic Purposes: In some cases, sex dolls are used for therapeutic purposes, helping individuals with anxiety, social disorders, or sexual dysfunction.
 4. Art and Photography: High-quality dolls are sometimes used in art and photography due to their realistic appearance.

Ethical Considerations

The use of sex dolls raises various ethical considerations and societal debates. Some argue that sex dolls objectify women and can contribute to unhealthy attitudes towards relationships and sexuality. Others contend that sex dolls offer a valuable outlet for sexual expression and can provide significant psychological benefits for users.

Maintenance and Care

Proper maintenance is crucial for extending the lifespan of a sex doll. This typically includes regular cleaning, proper storage, and careful handling to prevent damage. Both silicone and TPE dolls require specific cleaning solutions and procedures to ensure they remain hygienic and in good condition.

Sex dolls have evolved significantly over the years, from basic inflatable models to sophisticated, lifelike companions. Made from advanced materials like silicone and TPE, modern sex dolls offer a high level of realism and customization. They serve various purposes, including sexual gratification, ጓደኝነት, and even therapeutic use. As with any product, ethical considerations and proper maintenance are important aspects to consider.

Purchasing a sex doll is a highly personal decision, often driven by a variety of factors that align with individual needs and desires. Modern sex dolls are sophisticated, ሕይወት መሰል, and customizable, offering numerous benefits that range from physical satisfaction to emotional support. Here are several compelling reasons why people choose to buy sex dolls:

Sexual Gratification

Primary Purpose: The most obvious reason for buying a sex doll is for sexual pleasure. Sex dolls provide a realistic and safe way to fulfill sexual fantasies and desires without the need for a human partner. Realism: High-quality materials like silicone and TPE mimic the texture and appearance of human skin, offering a lifelike sexual experience. Advanced models come with articulated skeletons, allowing for natural positioning and movement, enhancing the overall experience. Variety: With the ability to customize various physical features—such as body type, የፊት ገጽታዎች, የጸጉር ቀለም, and genitalia—users can create a doll that perfectly matches their sexual preferences.

Companionship

Emotional Support: Beyond sexual purposes, sex dolls can provide companionship, offering comfort and reducing feelings of loneliness. ለአንዳንዶች, having a lifelike companion can be emotionally fulfilling. Non-Judgmental Presence: A sex doll can offer a sense of presence without the complexities and judgments that come with human relationships. This can be particularly beneficial for individuals who struggle with social anxiety or have difficulty forming traditional relationships. Customization: The ability to personalize a doll to one’s liking can make the companion feel more personal and special, providing a unique source of comfort and attachment.

Therapeutic Benefits

Sexual Dysfunction: For individuals experiencing sexual dysfunction, a sex doll can be a tool for therapy. It allows them to explore and understand their sexual needs and preferences in a pressure-free environment. Practice and Confidence: Using a sex doll can help individuals gain sexual confidence and practice techniques, which can translate into improved experiences with human partners. Mental Health: Some therapists suggest that sex dolls can help individuals cope with issues such as anxiety, የመንፈስ ጭንቀት, or trauma by providing a non-threatening outlet for emotional and physical needs.

Safe Sexual Outlet

STD Prevention: Sex dolls offer a safe alternative to casual sex, significantly reducing the risk of sexually transmitted diseases (የአባላዘር በሽታዎች) and infections. No Risk of Pregnancy: Engaging with a sex doll eliminates the risk of unintended pregnancies, providing a worry-free sexual outlet. Privacy and Control: For those who value their privacy, sex dolls offer a private and controlled environment for sexual activity, away from the potential complications of human interactions.

Fulfillment of Specific Fantasies

Exploring Desires: Sex dolls can be customized to fulfill specific fantasies and desires that might not be easily achievable with human partners. This can include physical attributes, role-playing scenarios, or particular fetishes. Non-Judgmental Exploration: ከወሲብ አሻንጉሊት ጋር, individuals can explore their fantasies without fear of judgment or rejection, allowing for a more open and honest exploration of their sexuality.

Art and Photography

Creative Use: High-quality sex dolls are often used in art and photography. Their realistic appearance makes them ideal models for artists and photographers looking to create lifelike and expressive works. Posing and Realism: The articulated skeletons and customizable features of sex dolls allow for a wide range of poses and expressions, providing endless creative possibilities.

Convenience and Availability

On-Demand Satisfaction: A sex doll is always available, providing instant gratification whenever desired. This is particularly beneficial for individuals with busy lifestyles or irregular schedules. No Emotional Complications: Engaging with a sex doll eliminates the emotional complications that can arise in human relationships, such as misunderstandings, conflicts, or the need for emotional reciprocation.

Selecting the right sex doll involves considering various factors that align with your personal preferences, needs, and budget. Given the wide range of options available in terms of materials, features, እና ማበጀት, it’s important to make an informed decision. Here’s a comprehensive guide to help you choose the right sex doll:

Determine Your Budget

Budget Range: Sex dolls can range from a few hundred to several thousand dollars. Establishing a budget upfront will help narrow down your choices. Quality vs. Cost: Higher-priced dolls typically offer better quality materials, more lifelike features, and greater durability. Determine the balance between quality and cost that suits you best.

Choose the Right Material

ሲሊኮን:

 • Pros: Highly durable, realistic texture, non-porous, easy to clean.
 • Cons: Generally more expensive, firmer feel. TPE (ቴርሞፕላስቲክ ኤላስቶመር):
 • Pros: Softer and more flexible, more affordable, realistic feel.
 • Cons: More porous, requires more maintenance, can be prone to staining.

Select the Body Type and Physical Features

Body Type: Consider what body type you prefer—petite, athletic, curvy, or voluptuous. Look at different models and decide which one appeals to you most. Height and Weight: Think about the doll’s height and weight. Heavier dolls can be more realistic but may be harder to move and position. Breast Size and Shape: Decide on the size and shape of the breasts. Some dolls offer softer, gel-filled breasts for a more realistic feel.

Customize the Facial Features

Face and Expression: Choose a face that you find attractive. Consider different facial expressions, as some dolls come with changeable faces or expressions. የዓይን ቀለም: Select the eye color that you prefer. Many dolls offer interchangeable eyes for customization. ፀጉር: Decide on the hairstyle and color. Most dolls come with high-quality wigs that can be changed. Some advanced models may offer implanted hair for a more realistic look.

ደንበኛ

 ግምገማዎች

ደንበኛ

 ግምገማዎች

የሚከተሉት የደንበኛ አስተያየቶች እና የገዢዎቻችን አስተያየቶች ናቸው.
5/5
አዎ ነኝ - ፈረንሳይ

ይህን ምስል ሳየው, ወዲያው ተገዛሁ, ቆንጆ ፊት, ለስላሳ ቆዳ, እና ተጨባጭ የሴት ብልት. ስፈልገው የነበረው ይህ ነው።. ጥራቱ ከፍተኛ ነው, እና የግላዊነት ጥበቃ በጣም ጥሩ ነው።. መምከር ተገቢ ነው።.

159ሴሜ 5.22 ጫማ የወሲብ አሻንጉሊት

159ሴሜ መካከለኛ ቲቶች 5.22ft ዲ ዋንጫ የወሲብ አሻንጉሊት - ሚካ

የሚያምር ጥምዝ አሻንጉሊት እየፈለጉ ነው።? 159ሴሜ መካከለኛ ቲቶች ቆንጆ እና ማራኪ ምርጥ የወሲብ አሻንጉሊት ከሴሰኛ ወፍራም አካል ጋር.

5/5
ረ *** ck - አሜሪካ
ይህ አሻንጉሊት ቆንጆ ፊት እና መልክ አለው, ከጠበቅኩት በላይ የሆነው. የደንበኞች አገልግሎት አመለካከት በጣም ጥሩ ነው, ምላሽ ሰጪ, ታካሚ, እና ደግ. ማድረስም ፈጣን ነው።. በዚህ ግዢ በጣም ረክቻለሁ.

163ሴሜ ሙሉ የሰውነት የወሲብ አሻንጉሊት ለወንዶች | ዩኤስ በአክሲዮን - Miki

163 ሴ.ሜ ሙሉ ሰውነት ያለው የወሲብ አሻንጉሊት እንዲኖርዎት ይፈልጋሉ?? ጠመዝማዛው ምስል እና ግዙፍ ዳሌዎች ለመንካት እውን ናቸው።. ደህንነቱ የተጠበቀ እና መርዛማ ያልሆነ. አሁን ወደ ቤቷ ውሰዳት.

5/5
ግራር *** ary - ፓኪስታን
የኔን ፍቅር አሻንጉሊት ስለተቀበለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ, በድር ጣቢያው ላይ ካለው ምስል ጋር ተመሳሳይ ነው, ጥሩ, ያልተጠበቀ እውነት, ለአገልግሎትህ አመሰግናለሁ.

163ሴሜ እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊት ወንድ ማስተርቤተር የወሲብ አሻንጉሊት - Plus Yael

163ሴሜ እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊት ደህንነቱ የተጠበቀ እና መርዛማ ያልሆነ የህክምና የአካባቢ ጥበቃ TPE ነው።, ጋር 3 ጉድጓዶች, በጣም ትክክለኛ የሆነውን የወሲብ ተሞክሮ ለእርስዎ ለማቅረብ.

5/5
ሪ *** ard - ጀርመን
ከአእምሮ በላይ የሆነ እውነታ, በእርግጥ ገንዘቡ ዋጋ ያለው, ዋናው ነገር እሷ የእኔ ብቻ መሆኗ ነው።, በልበ ሙሉነት ልጠቀምበት እችላለሁ. በመግዛቱ በጣም ደስተኛ ነኝ.

158ሴሜ ሴት አሻንጉሊት የሲሊኮን የወሲብ አሻንጉሊት - ናታልያ

158ሴሜ ሴት አሻንጉሊት ህይወት ያለው ነው, ቆዳዋ በጣም ለስላሳ ነው, ቆዳዋ እንደ እውነተኛ ሴት እንደሆነ ይሰማዎታል, ሁሉንም አይነት አስገራሚ ነገሮች ሊሰጥዎ ይችላል.

5/5
አዎ ነኝ - ፈረንሳይ
5/5
ረ *** ck - አሜሪካ

ይህን ምስል ሳየው, ወዲያው ተገዛሁ, ቆንጆ ፊት, ለስላሳ ቆዳ, እና ተጨባጭ የሴት ብልት. ስፈልገው የነበረው ይህ ነው።. ጥራቱ ከፍተኛ ነው, እና የግላዊነት ጥበቃ በጣም ጥሩ ነው።. መምከር ተገቢ ነው።.

159ሴሜ መካከለኛ ቲቶች 5.22ft ዲ ዋንጫ የወሲብ አሻንጉሊት - ሚካ

የሚያምር ጥምዝ አሻንጉሊት እየፈለጉ ነው።? 159ሴሜ መካከለኛ ቲቶች ቆንጆ እና ማራኪ ምርጥ የወሲብ አሻንጉሊት ከሴሰኛ ወፍራም አካል ጋር.

ይህ አሻንጉሊት ቆንጆ ፊት እና መልክ አለው, ከጠበቅኩት በላይ የሆነው. የደንበኞች አገልግሎት አመለካከት በጣም ጥሩ ነው, ምላሽ ሰጪ, ታካሚ, እና ደግ. ማድረስም ፈጣን ነው።. በዚህ ግዢ በጣም ረክቻለሁ.

163ሴሜ ሙሉ የሰውነት የወሲብ አሻንጉሊት ለወንዶች | ዩኤስ በአክሲዮን - Miki

163 ሴ.ሜ ሙሉ ሰውነት ያለው የወሲብ አሻንጉሊት እንዲኖርዎት ይፈልጋሉ?? ጠመዝማዛው ምስል እና ግዙፍ ዳሌዎች ለመንካት እውን ናቸው።. ደህንነቱ የተጠበቀ እና መርዛማ ያልሆነ. አሁን ወደ ቤቷ ውሰዳት.

5/5

ግሬ *** አሪ – ፓኪስታን

5/5

ሪ *** ard – ጀርመን

የኔን ፍቅር አሻንጉሊት ስለተቀበለኝ በጣም ደስተኛ ነኝ, በድር ጣቢያው ላይ ካለው ምስል ጋር ተመሳሳይ ነው, ጥሩ, ያልተጠበቀ እውነት, ለአገልግሎትህ አመሰግናለሁ.

163ሴሜ እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊት ወንድ ማስተርቤተር የወሲብ አሻንጉሊት - በተጨማሪም አሽሊ

163ሴሜ እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊት ደህንነቱ የተጠበቀ እና መርዛማ ያልሆነ የህክምና የአካባቢ ጥበቃ TPE ነው።, ጋር 3 ጉድጓዶች, በጣም ትክክለኛ የሆነውን የወሲብ ተሞክሮ ለእርስዎ ለማቅረብ.

ከአእምሮ በላይ የሆነ እውነታ, በእርግጥ ገንዘቡ ዋጋ ያለው, ዋናው ነገር እሷ የእኔ ብቻ መሆኗ ነው።, በልበ ሙሉነት ልጠቀምበት እችላለሁ. በመግዛቱ በጣም ደስተኛ ነኝ.

158ሴሜ ሴት አሻንጉሊት የሲሊኮን የወሲብ አሻንጉሊት - ናታልያ

158ሴሜ ሴት አሻንጉሊት ህይወት ያለው ነው, ቆዳዋ በጣም ለስላሳ ነው, ቆዳዋ እንደ እውነተኛ ሴት እንደሆነ ይሰማዎታል, ሁሉንም አይነት አስገራሚ ነገሮች ሊሰጥዎ ይችላል.

ትክክለኛው የተኩስ ቪዲዮ

ፋብሪካ

ትክክለኛው የተኩስ ቪዲዮ

ከኛ ፋብሪካ

በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ስለወሲብ አሻንጉሊቶች የበለጠ ለማወቅ ቪዲዮውን ይመልከቱ. በዓለም ላይ ያሉ ምርጥ እውነተኛ የወሲብ አሻንጉሊቶችን እናሳይዎታለን. የጥራት ቁጥጥር ቡድናችን ሳይፈተሽ የወሲብ አሻንጉሊቶችን እንዲላኩ በፍጹም አንፈቅድም።.

አሻንጉሊቶቻችን በጣም ከፍተኛ ጥራት ባለው ቁሳቁስ የተሠሩ እና በጣም ለስላሳ እና ለመንካት ተጨባጭ ናቸው, ሙሉ በሙሉ በብረት አጽም እና በመገጣጠሚያዎች የተገጣጠሙ, በጣም ተለዋዋጭ እና ለገንዘብ ዋጋ.

በተፈጥሮ ማግኘት ካልቻሉ, የህይወት ፍላጎቶችን ለማሟላት ሰው ሰራሽ ዘዴዎችን መሞከር ይችላሉ. የፍቅር አሻንጉሊቶች ምርጥ ምትክ ናቸው. እና ዋጋው ተመጣጣኝ ነው, የእኛን የመስመር ላይ መደብር ብቻ ያስሱ.

የወሲብ አሻንጉሊት

ብሎጎች

የወሲብ አሻንጉሊት

ብሎጎች

የእኛ የወሲብ አሻንጉሊት ብሎግ ስለ ፍቅር አሻንጉሊቶች ብዙ ጠቃሚ መጣጥፎች አሉት, እዚህ ሁል ጊዜ ዝርዝር እና አስደሳች መልሶችን ማግኘት ይችላሉ!
የወሲብ አሻንጉሊት ምድቦችያልተመደበ
ርካሽ የወሲብ አሻንጉሊቶች የት እንደሚገዙ ተመጣጣኝ አማራጮችን ማሰስ

በአዋቂዎች አሻንጉሊት ኢንዱስትሪ ውስጥ በየጊዜው በማደግ ላይ ባለው የመሬት ገጽታ, ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ግን ተመጣጣኝ የወሲብ አሻንጉሊቶች ፍላጎት ማደጉን ቀጥሏል.…

ተጨማሪ ያንብቡ+
11 ምድቦችያልተመደበ
አኒሜ ሴክስ አሻንጉሊቶችን በመግዛት የተጠቃሚ ልምድን ማሳደግ

ይህ ወረቀት የአኒም ወሲብ አሻንጉሊቶችን ለማግኘት የተጠቃሚውን ልምድ ለማሻሻል ስልቶችን ይዳስሳል, በተመጣጣኝ ዋጋ ላይ ማተኮር, እውነታዊነት, እና ማበጀት.…

ተጨማሪ ያንብቡ+

የእኛ

ዋስትና

የእኛ

ዋስትና

ነጻ መላኪያ በዓለም ዙሪያ

የግላዊነት ደህንነት

የግብይት ደህንነት

ብልህ መላኪያ

No Customs Duties & Taxes

24/7 የመስመር ላይ ድጋፍ

 

ይህ ድህረ ገጽ ለአረጋውያን ተጠቃሚዎች ብቻ ተስማሚ ነው። 18 እና በላይ. ተጠቃሚዎች በታች 18 አሮጌው እባክህ ወዲያውኑ ውጣ.

ነኝ 18+
እኔ ታናሽ ነኝ
 
የግዢ ጋሪ ገጠመ